Ngày hội AIA Vitality tại Thảo Cầm Viên ngày 27/08