Khách hàng doanh nghiệp

◊ Các khách hàng doanh nghiệp đã tổ chức chuyên đề sức khỏe và tập yoga bởi Health coach & Master therapy yoga Trần Khoa Việt Nhi và Sunrise Yoga & Coach: