Tìm hiểu về Yoga

BẠN CÓ CHÁN CHUỖI BÀI YOGA CHÀO MẶT TRỜI (SUN SALUTATION)?
  • 11 Tháng 9, 2018
BẠN CÓ CHÁN CHUỖI BÀI YOGA CHÀO MẶT TRỜI (SUN SALUTATION)?

(Viết cho những bạn khi tập yoga mà cứ nghe Chào mặt trời là muốn dừng luôn)Ngày đầu tiên tập yoga của Nhi cách nay gần tròn 6 năm bắt...