Tìm hiểu về Yoga

Những quy luật bất biến

Tương lai là những gì đang ở trạng thái phôi thai trong khí lực của trời đất và tùy theo những yếu tố khác nhau mà biến đổi. Tuy nhiên, dù thay đổi thế nào nó vẫn tuân theo những định luật bất biến. Giống như mọi con sông đều chảy về biển lớn, trên hành trình đó, sông phải quy thuận theo lực hút của trái đất. Các phần tử nước bé nhỏ bên trong có thể chọn cho mình lối rẽ sang nhánh sông này hoặc nhánh sông khác, thế nhưng chúng vẫn không thể tách mình ra khỏi quy luật chung, lực hút trái đất.

Hành trình yoga của một người yogi cũng như vậy, người thực hành có thể chọn cho mình rất nhiều con đường khác nhau để trải nghiệm và bồi đắp bản thân. Thế nhưng họ vẫn phải tôn trọng 8 bước trong hành trình trở thành người yogi chân chính. Khởi sinh từ bước chân Yama đầu tiên, từng chút một tiến đến trạng thái Samadhi của chính mình.