Thông tin dinh dưỡng

ĐƯỜNG SÁT THỦ GIẾT NGƯỜI THẦM LẶNG
  • 24 Tháng 2, 2017
ĐƯỜNG SÁT THỦ GIẾT NGƯỜI THẦM LẶNG

Đường có hai loại khác nhau là Glucose và Sucroza. Glucose là năng lượng cơ bản của cơ thể, đặc biệt là của trí não. Nó được sản xuất từ...